BAHASA SUNDA SMP-8

RAGAM BASA

Saperti nu geus dipikanyaho ku hidep yen basa sunda mah beda jeung basa indonesia. Dina basa sunda aya ragam basa, nyaeta dina nyarita kasahandapeun, ka sasama, jeung keur ka saluhureun atawa ka kolot teh basa nu dipakena teu sarua.
Pikeun nambah pangaweruh hidep, ieu dihandap aya sababaraha conto kecap ragam loma jeung ragam hormat:
download!

http://www.ziddu.com/download/19543042/RAGAMBASASUNDA.doc.html

ISTILAH WAKTU

1. Isuk-isuk, nyeta wanci ba’da subuh nepi ka waktu lewih jam 09.00.
2. Saenggeus, nyaeta nuduhkeun waktu nu geus kaliwat, tapi anyar keneh.
3. Harita, nyaeta nuduhkeun waktu nu geus kaliwat geus rada lila atawa waktu eta.

Dina basa sunda aya sesebutan atawa istilah waktu dina sapoe sapeuting, di antarana:
* Wanci janari (kira-kira tabuh 01.00-04.00)
* Wanci balebat (kira-kira tabuh 04.00 nepi ka pajar)
* Wanci carancang tihang (kira-kira tabuh 05.00-05.30)
* Wanci haneut moyan (kira-kira tabuh 07.30-08.30)
* Wanci rumangsang (kira-kira tabuh 09.00)
* Waktu pecat sawed (kira-kira tabuh 10.00
* Wanci manceran (kira-kira tabuh 12.00)
* Wanci lingsir ngulon (kira-kira tabuh 13.00)
* Wanci sariak layung (kira-kira tabuh 17.00-18.00)
* Wanci sareupna (kira-kira tabuh 18.00-18.30)
* Wanci sareureuh budak (kira-kira tabuh 19.00)
* Wanci teungah peuting (kira-kira tabuh 12.00)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s