PUPUH PANGKUR JEUNG LAMBANG

SMP-8
1. PANGKUR
Pupuh pangkur ngabogaan aturan guru wilangan jeung guru lagu 8-a, 11-i, 8-u, 7-a, 12-u, 8-a, jeung 8-i, jadi dina sapada aya tujuh padalisan. Eusi pupuh pangkur biasana napsu atawa sikap rek perang.

Conto:
Ceuk hate sungkan miboga (8-a)
Hayang waleh ngan teu wasa teu kapikir (11-i)
Seueul angen bari napsu (8-u)
Sok sieun kaleleban (7-a)
Bati melang bati nineung ti kapungkur (12-u)
Handeueul ku lalamunan (8-a)
Sok sieun henteu ngajadi (8-i)

Supaya jelas dirucat saengang-saengang.

Ceuk/ha/te/sung/kan/mi/bo/ga (8-a)
Ha/yang/wa/leh/ngan/teu/wa/sa/teu/ka/pi/kir (11-i)
Seu/eul/a/ngen/ba/ri/nap/su (8-u)
Sok/si/eun/ka/le/le/ban (7-a)
Ba/ti/me/lang/ba/ti/ni/neung/ti/ka/pung/kur (12-u)
Han/deu/eul/ku/la/la/mu/nan (8-a)
Sok/si/eun/hen/teu/nga/ja/di (8-i)

2. LAMBANG
Pupuh lambang mah dina sapada diwangun ku opat padalisan, sedengkeun guru lagu jeung guru wilanganana, nyaeta 8-a, 8-a, 8-a, 8-a. Eusi pupuh lambang biasana guyon atawa heureuy.

Conto:
Nawu kubang sisi tegal (8-a)
Nyiar bogo menang kadal (8-a)
Atuh teu payu dijual (8-a)
Rek di dahar da teu halal (8-a)

Lamun dirucat jadina kieu:
Na/wu/ku/bang/si/si/te/gal (8-a)
Nyi/ar/bo/go/me/nang/ka/dal (8-a)
A/tuh/teu/pa/yu/di/ju/al (8-a)
Rek/di/da/har/da/teu/ha/lal (8-a)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s